EN

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Mevzuatı

Kıbns Türk Federe Meclisi'nin 12 Mart, 1981 tarihli birleşiminde kabul olunan " Kıbrıs Türk Federe. Devleti Başkanlık Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası ", Anayasa'nın 74’üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle ilân olunur.
 

 Sayı: 11 / 1981
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMAESASLARI)
(DEĞİŞİKLİK) YASASI

 (13/1985; 36/1993 ve 12/1997 sayılı Yasalar ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)

Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar :

 KISIM I
GENEL KURALLAR

Kısa İsim
11/1981
13/1985
36/1993
12/1997

1.

Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dairesi Kuruluş,  Görev ve Çalışma Esasları Yasası olarak isimlendirilir.

Tefsir
13/1985

2.

Bu Yasa'da metin başka türlü gerektirmedikçe:
" Cumhurbaşkanı ", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını anlatır.
" Cumhurbaşkanlığı Dairesi ", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dairesini anlatır.
" Müsteşar ",Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Müsteşarını anlatır.
" Müdür ", Cumhurbaşkanlığı Dairesindeki Müdürleri anlatır.
" Özel Muhafız " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Özel Muhafızını anlatır.
"Yaver " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yaverini anlatır.

 

KISIM II
AMAÇ

Kuruluş amacı
13/1985

3.

Cumhurbaşkanlığı Dairesi’nin kuruluş amacı, Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin etkin bir biçimde ifasında ve kullanılmasında Cumhurbaşkanına yardımcı olmak; Cumhurbaşkanlığı Dairesi ve İkametgâhının idarî, mali diğer işleri ile ilgili görevleri yerine getirmektir.

  KlSIM III
KURULUŞ VE GÖREVLER

Kuruluş
13/1985

4.

Cumhurbaşkanlığı Dairesi; Müsteşar, Cumhurbaşkanlığı Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Danışmanlık ve Siyasî İşler Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Özel Danışmanlar, Danışmanlar, Özel Muhafız ve Cumhurbaşkanlığı Yaveri'nden oluşur.

Müsteşar’ın görevi
13/1985

5.

Müsteşar, Cumhurbaşkanlığı Dairesinin Cumhurbaşkanı’ndan sonra en üst görevleri hiyerarşik amiridir. Cumhurbaşkanlığı Dairesi hizmetlerinin plânlanmasından, koordinasyonundan ve kontrolünden sorumlu olup Daire ile ilgili yasal, idarî, malî ve diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Müsteşar Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

Cumhurbaşkanlığı Müdürü’nün görevleri
13/1985

6.

Cumhurbaşkanlığı Müdürü, Cumhurbaşkanlığı Dairesi hizmetlerinin plânlanmasında koordinasyonunda, kontrolünde ve Daire ile ilgili yasal, idarî, görevleri malî ve diğer görevlerin yerine getirilmesinde Müsteşar'a yardımcı olur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dairesi personelinin özlük işleri, levazım işleri, evrak, dosya ve arşiv işleri, ulaştırma işleri, Cumhurbaşkanlığı ikametgâhı ile ilgili idarî hizmetler, daire hizmetleri gibi idarî ve teknik iş ve hizmetleri yerine getirir. Cumhurbaşkanı ve Müsteşar'a karşı sorumlu olup bunlar tarafından verilen diğer uygun görevleri yapar.

Özel Kalem Müdürü’nün görevleri
13/1985

7.

Özel Kalem Müdürü, Cumhurbaşkanı'nın özel ve resmî haberleşme protokol ve şifre işlerini yürütür, gizli kayıtlı yazışma evraklarının arşivlenmesini yapar ve Cumhurbaşkanı'nın resmî ve özel nitelikteki emirlerini yerine getirir özel·Kalem Müdürü, genel görevleri açısından Müsteşar'a bağlı almakla beraber, görevlerini doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'ndan alacağı emirlere uygun olarak yapar.
Özel Kalem Müdürü'nün gaybubeti halinde Cumhurbaşkanı'nın veya Müsteşar'ın uygun göreceği kişi bu görevi yürütür.

Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü’nün görevleri
13/1985

8.

Danışanlık ve Siyasi İşler Müdürü, yabancı ülkeler ve/veya ve Siyasi temsilciliklerle olan siyasal ilişkilerin takibi ile dış yazışmaların yapılması gibi siyasi işleri yürütür. Özel Danışmanlar ve Danışmanların görevleri sekreterlik işlerinin yapılmasını sağlar. Cumhurbaşkanı ve Müsteşar tarafından verilen diğer uygun görevleri yapar.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü’nün görevleri
13/1985

9.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Cumhurbaşkanlığa yapılan çeşitli konulardaki yazılı veya sözlü müracaatları, gerekirse mahalinde de tetkik ettikten sonra ilgili merciler nezdinde ele alıp sonuçlandırılmasını sağlar. Cumhurbaşkanlığın açıklama, yalanlama ve bildiriyi gerektiren her türlü haberini basın ve yayın organlarına zamanında iletir; yerli ve yabancı basını günü gününe takip eder ve Devleti ilgilendiren önemli konulardaki kupürleri Cumhurbaşkanı ve Müsteşar'ın bilgisine getirir ve bunları tasnif ederek istenildiğinde ibraz etmek üzere dosyalanmasını sağlar, Cumhurbaşkanı ve Müsteşar tarafından verilen diğer uygun görevleri yapar.

Özel Danışmanlar
13/1985

 

 

 

13/1985

 

10.

Özel Danışmanlar, Cumhurbaşkanı'nın ihtiyaç göstereceği konularda doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na bağlı olmak ve Cumhurbaşkanı'nın isteği üzerine Danışmanlar görüşlerini bildirmek üzere görevlendirilirler. Bunlar, tam mesai veya kısmi mesai esası üzerinden sözleşmeli olarak istihdam edilirler. Sözleşmeli olarak görevlendirilecek Özel Danışmanların sayısı ve ödenekleri her yılın Bütçe Yasası ile tespit edilir.

“ Ancak, başka herhangi bir yasada hizmete alınmaları, hizmet süresi, yaş haddi, sözleşme süresi ve emekli olup olmadığı ile ilgili aksine kural bulunmasına bakılmaksızın, hizmetlerine, ihtiyaç duyulduğu sürece Cumhurbaşkanı’nın saptayacağı koşullara bağlı olarak Cumhurbaşkanı tarafından sözleşmeli Özel Danışman istihdam edilebilir”.

Sözleşmeli
Personelin İstihdamı
7/1979
3/1982
12/1982
44/1982
42/1983
5/1984
29/1984
50/1984
2/1985
10/1986
13/1986
30/1986
31/1987
11/1988
33/1988
13/1989
34/1989
73/1989
8/1990
19/1990
42/1990
49/1990
11/1991
85/1991
11/1992
35/1992
3/1993
36/1993

 

 

10A.

Cumhurbaşkanı, Kamu Görevlileri Yasasının 6'ncı maddesi kuralları çerçevesinde ve her yıl Bütçe Yasasında gösterilmek koşuluyla, sözleşmeli personel istihdam edebilir.

Danışmanlar
13/1985

11.

Danışmanlar, uzmanlık alanlarına, giren işlerin plânlanmasından, koordinasyonundan, kontrolünden ve gereken inceleme ile araştırmalar yaparak Cumhurbaşkanı'na önerilerde bulunmaktan sorumludur. Danışmanlar, politika, ekonomi, maliye, hukuk, millî güvenlik ve gerekli görülecek öteki konularda belirli süreler için hizmet etmek üzere söz konusu uzmanlık alanlarıyla ilgili Bakanlık ve Dairelerden sağlanır ve hizmet süresi sonunda kuruluşlarına iade edilirler.

Özel Muhafız
13/1985

12.

Özel Muhafız, Cumhurbaşkanı'nın muhafızlığını yapar; gerektiğinde Cumhurbaşkanı'nın seyahatlerinde kendilerine refakat eder; Muhafız, gerekli emniyet tedbirlerini alır; her zaman Cumhurbaşkanı'nın emrinde bulunur.

Cumhurbaşkanlığı Yaveri
13/1985

13.

Cumhurbaşkanlığı Yaveri, Cumhurbaşkanı'nın istek ve onayı ile Güvenlik Başkanları kuvvetleri Komutanlığı bünyesinden atanır, Başkan'ın güvenliğini sağ1amaktan sorumlu olup doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na bağlıdır. Her zaman Cumhurbaşkanı'nın emrinde bulunur.

 KISIM IV
ÇEŞİTLİ KURALLAR

Üst Kademe Yöneticileri, Özel Danışmanlar ve Danışmanların atanmaları
53/ 1977
13/1985

14.

(1)

Müsteşar, Cumhurbaşkanlığı Müdürü, Öze1Kalem Müdürü, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürünü Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nda öngörüldüğü şekilde atanır ve görevden alınır.

 

(2)

Öze1 Danışmanlar bizzat Cumhurbaşkanı tarafından; Bakanlık ve Dairelerden alınacak Danışmanlar ise Müsteşar’ın önerisi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanır veya görevlendirilirler.

 

(3)

Sözleşmeli olarak atanacak Özel Danışmanlara ödenecek maaş, yan haklar ve diğer esaslar sözleşme ile saptanır.

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Yönetim Komisyonu
13/1985

15.

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Yönetim Komisyonu Müsteşar'ın Başkanlığında; Cumhurbaşkanlığı Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü'nden oluşur. Bu Komisyon Cumhurbaşkanı veya Müsteşar tarafından havale edilen Cumhurbaşkanlığı Dairesi yönetimi ile ilgili konuları inceler ve karara bağlar.

Kadro
Birinci Cetvel
İkinci Cetvel
7/1979
3/1982
12/1982
44/1982
42/1983
5/1984
29/1984
50/1984
2/1985
10/1986
13/1986
30/1986
31/1987
11/1988
33/1988
13/1989
34/1989
73/1989
8/1990
19/1990
42/1990
49/1990
11/1991
85/1991
11/1992
35/1992
3/1993
36/1993

16.

(1)

(A) Cumhurbaşkanlığı Dairesi'nde çalıştırılacak personele ilişkin kadroların adı, kadro sayısı, hizmet sınıfı, sınıf içindeki derecesi ve maaş baremleri, bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde ve İkinci Cetvelde öngörülmektedir. 

B) Bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde ve İkinci Cetvelde her kadro için öngörülen baremler Kamu Görevlileri Yasası’na ekli Birinci Cetvelde öngörülen derece ve baremlerin karşılığıdır.
(C) Cumhurbaşkanlığı Dairesi   kadroları, her yıl Bütçe Yasasında gösterilir ve her yıl Bütçe Yasasına konacak ödenekler çerçevesinde doldurulur.

Üçüncü
Cetvel
77/1989
36/1993

 

(2)

Birinci Cetvelde gösterilen kadrolara atanacak personelde aranan niteliklerle, görev yetki ve sorumluluklar, bu Yasaya ekli Üçüncü Cetveldeki hizmet şemalarında öngörülmektedir. İkinci Cetvelde gösterilen İdari Hizmetler Sınıfı,  Kitabet Hizmetleri Sınıfı ve Odacı/Şoför Hizmetleri  Sınıfına atanacak personelde aranacak  niteliklerle görev, yetki ve sorumluluklar Personel Dairesi (Kurııluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasında gösterilir.

36/1993

 

(3)

Müsteşar, Cumhurbaşkanlığı Dairesine tahsis edilen kadrolara atanmış kamu görevtilerini, özlük haklarına ve statülerine hâlel gelmemek koşuluyla, mevkilerine uygun diğer görevlerde çalıştırabilir.

KISIM V
GEÇİCİ KURALLAR

Geçici Madde İntibaklar
13/1985

1.

(1)

10 Ağustos, 1979 tarih ve 69 sayılı Resmî Gazete’de ilân edilen Ç-608-79 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile intibakları yapılıp ilân edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dairesi kadrolarında görev yapan kamu görevlilerinden: Müsteşar, bu Yasa'daki Müsteşar mevkiine; Özel Kalem Müdürü, bu Yasa'daki Özel Kalem Müdürü mevkiine; Tercüman / Mütercim, Özel Muhafız, bu Yasa'daki Özel Muhafız mevkiine intibak ettirilmiş addolunur ve bu mevkileri işgâl eden kamu görevlileri bu Yasa'daki mevkilerin barem ve maaşlarını almaya hak kazanırlar.

 

 

(2)

Halen Cumhurbaşkanlığı Dairesi kadrolarında görev yapmakta olan mevcut iki Müdür'den biri bu Yasa'daki Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü mevkiine; diğeri ise bu Yasa'daki Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü mevkiine Üst Kademe Yöneticileri Yasası kuralları uyarınca atama işlemi ile intibak ettirilir.

 

 

(3)

Kamu görevlilerinin mevcut barem içi artış tarihleri herhangi bir değişikliğe uğramadan devam eder.

 

 

(4)

Yasa'daki Birinci Cetvelde yer alan ve yukarıda (1). fıkrada öngörülenler dışarıda kalan mevki (kadro) ve baremlere atama, bu Yasanın ilgili maddeleri ve yürürlükteki diğer mevzuata göre yapılır.

Geçici Madde İntibak İşlmeleri
36/1993

2.

(1)

Bu Yasada gösterilen kadrolarda halen çalışmakta olan kamu görevlilerinin bu kadrolarla ilişkileri aynen devam eder ve bu kamu görevlileri tutmakta oldukları kadronun kendilerine kazandırnıış olduğu barem ve maaşı çekmeye devam eder.

36/1993

 

(2)

Esâs Yasaya ekli Birinci Cetvelde yer alan Protokol, İdâri Hizmetler ve İkâmetgâh Sorumlusu kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki Protokol ve İkâmetgâh Sorumlusu kadrosuna; Garson kadrosuda çalışan personel, bu Yasadaki Şef Garson kadrosuna intibak ettirilir.

Geçici Madde İntibak Kuralı
36/1993

3.

Bu Yasada öngörülen kadrolara intibak yapılırken, intibakı yapılan kamu görevlisi, bulunduğu baremin kaçıncı kademesinde ise intibak ettirileceği baremin ona karşılık olan kademesine intibak ettirilir.

 KISIM VI
SON KURALLAR

Tüzük yapma yetkisi
13/1985

17.

Cumhurbaşkanı'nın istemi ve önerisi üzerine Bakanlar Kurulu, bu Yasa'nın uygulanmasını kolaylaştırmak amacı ile Tüzük yapabilir.

Yürütme Yetkisi
13/1985

18.

Bu Yasa’yı Cumhurbaşkanı yürütür.

Yürürlüğe giriş
13/1985

19.

Bu Yasa’nın 2.madde kuralları Kurucu Meclisçe kabul edildiği tarihten; diğer kurallar ise Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

36/1993

BİRİNCİ CETVEL
Madde 16 (1)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI  DAİRESİ KADROSU

 

Kadro Adı

Hizmet Sınıfı

Derecesi

Kadro Sayısı

Barem

 

Müsteşar

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi)

I

1

19

 

 

Cumhurbaşkanlığı Müdürü

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi)

II

1

18A

 

13/1985

Özel Kalem Müdürü

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı
(Üst Kademe Yöneticisi)

II

1

18A

 

13/1985

Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi)

II

1

18A

 

13/1985

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yöneticilik Hizınetleri Sınıfı
(Üst Kadeıne Yöneticisi)

II

1

18A

 

 

Tercüman/Mütercim

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı
(Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

III

2

17B

 

 

Hukuk İşleri Amiri

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı
(Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

III

1

17B

 

 

Mali İşler Şube Amiri

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı
(Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

III

1

17B

 

12/1997

İkametgâh
Teknik
Sorumlusu

Mühendislik ve
Mimarlık
Hizmetleri Sınıfı

II

1

13-14-15

 

12/1997

Protokol
Sorumlusu

İdari Hizmetler
Sınıfı

I

1

15-16

 

12/1997

Protokol Memuru

İdari Hizmetler
Sınıfı

II

1

12-13-14

 

12/1997

Kütüphane ve
Tasnif Memuru

Kültür Hizmetleri
Sınıfı

I

1

15-16

 

12/1997

Kütüphane ve
Tasnif Memuru

Kültür Hizmetleri
Sınıfı

II

1

12-13-14

 

 

Analist/Programcı

Plânlama Hizmetleri Sınıfı

I

1

16

 

 

Sistem Operatörü/ Programcı

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

IV

1

7-8-9-10

 

13/1985

Özel Muhafız

-

-

1

16

 

 

Yaver

-

-

1

-

 

 

Özel Sekreter

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

I

1

13-14

 

 

Şef Garson

Ahçılık ve Garsonluk Hizmetleri Sınıfı

I

1

8-9

 

12/1997

 

 

       Toplam :             20
      İşci         :             14
 Genel Toplam   :            34

 

36/1993

  

İKİNCİ CETVEL
Madde 16 (1)

 

Kadro Adı

Hizmet Sınıfı

Derecesi

Kadro Sayısı

Barem

12/1997

Kıdemli İdare Memuru

 

İdari Hizmetler Sınıfı

I

2

15-16

 

12/1997

I. Sanıf İdare Memuru

İdari Hizmetler Sınıfı

II

2

12-13-14

 

 

Baş Kâtip

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

I

1

13-14

 

 

I. Sınıf Kâtip

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

II

3

11-12

 

 

II. Sınıf Kâtip

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

III

3

9-10

 

 

Kâtip Yardımcısı

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

IV

6

6-7-8

 

 

Odacı/Şoför

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

I

1

8-9

 

 

I. Sınıf Odacı

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

I

6

8-9

 

 

II. Sınıf Odacı

Odacı ve Şoför  Hizmetleri Sınıfı

II

2

4-5-6-7

 

12/1997

                                                                                                               
Toplam:       26

ÜÇÜNCÜ CETVEL
Madde 16 (2)

36/1993

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETİ CUMHURBAŞKANILIĞI DAİRESİ
MÜSTEŞAR KADROSU HİZMET ŞEMASI

 

Kadro Adı        

:

Müsteşar

 

Hizmet Sınıfı   

:

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi)

 

Derecesi

:

1 (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

 

Kadro Sayısı    

:

1

 

Maaşı

:

Barem 19

 

 

 

 

 

  1. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

(1) 

Cumhurbaşkanılığı Dairesinin, Cuımhurbaşkanından sonra en üst hiyerarşik  amiri olup,  Daire hizmetlerinin plânlanmasından,  koordinasyonundan ve kontrolünden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur;

 

  (2) 

Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin etkin bir biçimde kullanılmasına yardımcı olur; 

 

  (3) 

Cumhurbaşkanlığı  Dairesi  personelinin  tayin,  terfi,  nakil  ve  diğer özIük  işlerine ait işlemler  ile  Cumhurbaşkanlığı  Dairesi  bütçesinin hazırlanması ve mali işlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi işlemlerini yönetir ve denetler; ve

 

  (4)  

Cumhurbaşkanınca verilecek yönerilerin yerine getirilmesini sağlar ve verilen diğer uygun görevleri yapar.

12/1997

  1. ARANAN NİTELİKLER

 

(1)

(A)

Uygun konularda üniversite veya yüksek okul mezunu olup kamu görevinde en az on yıl çalışmış olmak; veya

 

 

(B)

Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup kamu görevinde en az on beş yıl çalışmış olmak.

 

(2)

Üniversite mezuniyeti veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının en az ikinci derecesine atanmış olup, barem 15’in karşılığını fiilen çekmiş olmak koşuldur.

 

(3)

İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek.

 

 

 

36/1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI DAİRESİ
CUMHURBAŞKANILIĞI MÜDÜRÜ KADROSU HİZMET ŞEMASI

 

Kadro Adı        

:

Cumhurbaşkanlığı Müdürü

 

Hizmet Sınıfı   

:

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi)

 

Derecesi

:

II (İlk  Atama ve Yükselme Yeri)

 

Kadro Sayısı    

:

1

 

Maaşı

:

Barem 18 A

 

 

 

 

  1. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

(1)

Cumhurbaşkanlığı Dairesi hizmetlerinin plânlanmasında, koordinasyonunda, kontrolünde ve Daire ile ilgili yasal, idari, mali ve diğer görevlerin yerine getirilmesinde Müsteşara yardımcı olur ;

 

(2)

Cumhurbaşkanlığı Dairesi personelinin özlük işleri, levazım işleri, dosya ve arşiv işleri, Cumhurbaşkanlığı ikâmetgâhı ile ilgili hizmetler gibi idari ve teknik iş ve hizmetleri yerine getirir;

 

(3)

Müsteşarın yönetimi ve denetimi altında Cumhurbaşkanlığı Dairesi bütçesini hazırlar ve mali işlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar ; ve

 

(4)

Cumhurbaşkanına ve Müsteşara karşı sorumlu olup bunlar tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapar ;

12/1997

  1. ARANAN NİTELİKLER

 

(1)

(A)

Uygun konularda üniversite veya yüksek okul mezunu olup kamu görevinde en az sekiz yıl çalışmış olmak; veya

 

 

(B)

Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup kamu görevinde en az on beş yıl çalışmış olmak.

 

(2)

Üniversite mezuniyeti veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının en az ikinci derecesine atanmış olup, barem 15’in karşılığını fiilen çekmiş olmak koşuldur.

 

(3)

İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek.

 

 

 

 

336/1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI DAİRESİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ KADROSU HİZMET ŞEMASI

 

Kadro Adı        

:

Özel Kalem Müdürü

 

Hizmet Sınıfı   

:

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi)

 

Derecesi

:

II (İlk  Atama ve Yükselme Yeri)

 

Kadro Sayısı    

:

1

13/1985

Maaşı

:

Barem 18 A

 

 

  1. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

(1)

Cumhurbaşkanının özel ve resmi haberleşmelerini, protokol ve şifre işlerini yürütür; resmi ve özel nitelikteki emirlerini yerine getirir ;

 

(2)

Cumhurbaşkanlığının, gizli kayıtlı yazışma ve belgelerinin arşivlenmesini sağlar, Cumhurbaşkanı veya Müsteşarın yönerileri doğrultusunda görev sahası ile ilgili çalışmaları planlayıp programlar ; ve

 

(3)

Cumhurbaşkanı veya Müsteşar tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapar.

 

 

 

12/1997

  1. ARANAN NİTELİKLER

 

(1)

(A)

Uygun konularda üniversite veya yüksek okul mezunu olup kamu görevinde en az altı yıl çalışmış olmak; veya

 

 

(B)

Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup kamu görevinde en az on beş yıl çalışmış olmak.

 

(2)

Üniversite mezuniyeti veya yüksek öğrenim gerektir